اهداف انجمن

در اجرای ماده 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی وكانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشكیل گردید .


وظایف اساسی و عام انجمن:

1.    كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

2.    حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.

3.    قبول مسئولیت و همكاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می كنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

4.    انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین كار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی كارفرمایان به مراجع ذیربط.

5.     تعامل با مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست گذار مرتبط با صنعت تایر

6.    پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

7.       همكاری با سایر تشكل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

8.   شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای كارگری .

9.    ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا كانونهای مربوط در داخل كشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات كشور.

10.   جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویتها.

11.   برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها.

12.   كوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تكنولوژیك.

13.   سعی در بهبود كیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین كنترل كیفیت.

14.  كوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و  تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار.

15.   -ارائه مشاوره و ایجاد هماهنگی بین اعضاء در باره موضوعات مشترکی از جمله بازار، عوامل توزیع، تکنولوژی و ...

16.   دریافت ورودیه، حق عضویت وكمكهای مالی داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

17.  همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی  به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

18.  خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

 

 


دستاوردهای سال 92