معـرفی:

انجمن صنفی صنعت تایر ایران در سال 1376 بنا به بروز شرایط جدید اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با مشکلات موجود از طریق تشکلی رسمی و قانونی تحت شماره 172 نزد اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید . اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر متشکل از مدیران عامل شرکت های عضو انجمن می باشد