ارتباط با انجمن:
خیابان شهید دستگردی -بین خیابان آفریقا و بزرگراه مدرس- شماره 259-واحد 10
تلفن: 88884814-021 و فکس:88798310-021
Tel: +98 (21) 88884814 , Fax: +98 (21) 88798310 , E-mail: irtireia [at] gmail.com
انجمن صنعت تایر