رئیس انجمن
آقای دکتر محمدرضا تقی گنجی
دبیر انجمن
آقای مهندس خسرو محمودیان